Tạo bài viết liên quan 3 cột có ảnh Thumbnail tuyệt đẹp cho blogspot

Chia sẻ tới các bạn mẫu bài viết liên quan 3 cột có ảnh Thumbnail cho blogspot, giúp bạn đọc có thể tìm thấy bài viết cùng chủ đề, tăng lượt tương tác với bài viết hơn.
Tạo bài viết liên quan 3 cột có ảnh Thumbnail tuyệt đẹp cho blogspot

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Bạn dán đoạn CSS sau lên phía trên thẻ ]]></b:skin> trong mẫu

.co-the-ban-thich{padding:20px 0 0;float:left;width:100%}
.co-the-ban-thich li{width:32.3333333%;float:left;margin-right:1.5%;position:relative}
.co-the-ban-thich li:nth-child(3n){margin-right:0}
.co-the-ban-thich img{width:100%;height:auto}
.co-the-ban-thich h3{border-left:0;padding-left:0;color:#CB2027;margin:0}
.co-the-ban-thich img{-webkit-filter:brightness(85%);-webkit-transition:all .3s ease;-moz-transition:all .3s ease;-o-transition:all .3s ease;-ms-transition:all .3s ease;transition:all .3s ease}
.co-the-ban-thich img:hover{-webkit-filter:brightness(100%)}
@media (max-width:500px) {
.co-the-ban-thich li{width:49.5%;margin-right:.5%;min-height:170px}
.co-the-ban-thich li:nth-child(2n){margin-right:0;float:right}
.co-the-ban-thich li:nth-child(3n){margin-right:.5%}
}
@media (min-width:501px) and (max-width:768px) {
.co-the-ban-thich li{width:49.5%;margin-right:.5%;min-height:163px}
.co-the-ban-thich li:nth-child(2n){margin-right:0;float:right}
.co-the-ban-thich li:nth-child(3n){margin-right:.5%}
}
#related-title{margin-bottom:20px}

Bước 2: Để lấy ảnh Thumbnail và tiêu đề bạn tìm đến thẻ </head> và dán đoạn JS sau lên phía trên

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
   $(document).ready(function() {
    var w = 340;
    var h = 180;
    $('.co-the-ban-thich').find('img').each(function(n, image){
     var image = $(image);
     image.attr({src : image.attr('src').replace(/sBd{2,4}/,'w' + w + '-h' + h +'-c')});
     image.attr('width',w);
     image.attr('height',h);
    });
   }); 
   var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>No Related Posts</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('<li><i class="fa fa-check-square-o"></i><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
   var relatedTitles = new Array();
   var relatedTitlesNum = 0;
   var relatedUrls = new Array();
   var thumburl = new Array();
   function related_results_labels_thumbs(json) {
    for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
     var entry = json.feed.entry[i];
     relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t;
     try {
      thumburl[relatedTitlesNum] = entry.gform_foot.url
     } catch (error) {
      s = entry.content.$t;
      a = s.indexOf("<img");
      b = s.indexOf("src="", a);
      c = s.indexOf(""", b + 5);
      d = s.substr(b + 5, c - b - 5);
      if ((a != -1) && (b != -1) && (c != -1) && (d != "")) {
       thumburl[relatedTitlesNum] = d
      } else thumburl[relatedTitlesNum] = 'http://2.bp.blogspot.com/-ex3V86fj4dQ/UrCQQa4cLsI/AAAAAAAAFdA/j2FCTmGOrog/s1600/no-thumbnail.png'
       }
     if (relatedTitles[relatedTitlesNum].length > 35) relatedTitles[relatedTitlesNum] = relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0, 60);
     for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
      if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
       relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href;
       relatedTitlesNum++
      }
     }
    }
   }function removeRelatedDuplicates_thumbs() {
    var tmp = new Array(0);
    var tmp2 = new Array(0);
    var tmp3 = new Array(0);
    for (var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
     if (!contains_thumbs(tmp, relatedUrls[i])) {
      tmp.length += 1;
      tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i];
      tmp2.length += 1;
      tmp3.length += 1;
      tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];
      tmp3[tmp3.length - 1] = thumburl[i]
     }
    }
    relatedTitles = tmp2;
    relatedUrls = tmp;
    thumburl = tmp3
   }function contains_thumbs(a, e) {
    for (var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j] == e) return true;
    return false
   }function printRelatedLabels_thumbs() {
    for (var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) {
     if ((relatedUrls[i] == currentposturl) || (!(relatedTitles[i]))) {
      relatedUrls.splice(i, 1);
      relatedTitles.splice(i, 1);
      thumburl.splice(i, 1);
      i--
     }
    }
    var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random());
    var i = 0;
    if (relatedTitles.length > 0) document.write('<h2>' + relatedpoststitle + '</h2>');
    document.write('<div style="clear: both;"/>');
    while (i < relatedTitles.length && i < 20 && i < maxresults) {
     document.write('<li><a style="float:left;');
     if (i != 0) document.write('"');
     else document.write('"');
     document.write(' href="' + relatedUrls[r] + '"><img class="related_img" src="' + thumburl[r] + '"/><br/><div id="related-title">' + relatedTitles[r] + '</div></a></li>');
     if (r < relatedTitles.length - 1) {
      r++
     } else {
      r = 0
     }
     i++
    }
    document.write('</div>');
    relatedUrls.splice(0, relatedUrls.length);
    thumburl.splice(0, thumburl.length);
    relatedTitles.splice(0, relatedTitles.length)
}
//]]>
</script>

Bước 3: Trong bước này bạn cần chú ý hơn, bạn tìm đến thẻ <data:post.body/> và dán đoạn code sau xuống phía dưới (lưu ý nếu không hiển thị bạn tìm và kiểm tra từng thẻ, trong mẫu thường có ít nhất 3 thẻ này nhé)

<div class='scroll-box co-the-ban-thich'>
<h3>
<span>YOU MAY LIKE:</span>
</h3>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=5&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
              var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
              var maxresults=6;
              var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
              removeRelatedDuplicates_thumbs();
              printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>

Chỉnh sửa: maxresults=6 Mặc định là 6 bài bạn có thể tăng giảm theo nhu cầu sử dụng.
Chúc bạn thành công!

Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

5 thoughts on “Tạo bài viết liên quan 3 cột có ảnh Thumbnail tuyệt đẹp cho blogspot

 • 15/06/2017 at 06:53
  Permalink

  Mình đã lm theo nhưng mà có bài viết hiển thị có bài viết thì ko hiển thị .

  Reply
 • 27/08/2017 at 04:28
  Permalink

  Cảm ơn bạn mình làm được rồi xem link : Bánh xe inox Colson . Bạn có thể giúp mình thêm : bỏ các dấu …, chữ hiện thị mình canh giữa được không. Thumbnail mình có thề chỉnh hiện thị đồng đều nhau giống như mẫu của bạn được không. Của mình nó hiện không đẹp lắm Bánh xe đẩy Colson
  Trang Web của mình : http://www.banhxedayhang.net/

  Reply

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!

%d bloggers like this: