Tạo sitemap responsive theo nhãn cho blogspot/blogger

Tạo sitemap responsive theo nhãn cho blogspot/blogger

Sitemap ở đây khác với sitemap mà các bạn hay up lên Google Webmaster Tool. Đây là một dạng trang tổng hợp lại tất cả các bài viết theo nhãn mà bạn đã đăng lên blog
Hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một mẫu trang sitemap responsive theo nhãn cho blogspot của bạn.

Chúng ta bắt đầu thực hiện:
Bước 1. Các bạn vào Blogger -> Trang -> Trang mới, sau  đó đặt tên là sitemap hoặc tên gì bạn muốn.

Bước 2. Sau đó chép toàn bộ code sau vào trang đó (chuyển sang tab HTML rồi mới dán nhé)

<style type='text/css'>
#sidebar-wrapper{display:none!important}
#main-wrapper{width:100%!important}
#show-cat{float:left;margin:20px 5% 20px 0;width:25%;height:389px;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;line-height:18px;border:1px solid #ccc}
#show-cat ul{margin:0;border-top:0 solid #ccc;padding:0}
#show-cat ul li{list-style-type:none;margin:0;border-right:1px solid #ccc;border-bottom:0 solid #ccc;border-left:0 solid #ccc;padding:0}
#show-cat ul li a{display:block;padding:10px;border-bottom:1px solid #ccc}
#navi-cat a:hover{color:#fff!important}
#show-cat ul li:last-child a{border-bottom:none}
#show-cat ul li a,#navi-cat a{background:#fff;color:#555;font-weight:bold;text-decoration:none}
#show-cat ul li a,#navi-cat a,#navi-cat span{font-size:14px}
#show-cat ul li a:hover,#navi-cat a:hover{background:#666;color:#fff}
#show-post{float:left;width:69%;line-height:1.6em}
#show-post ul li{list-style-type:none;margin:10px 0 0 -40px;padding:10px;border:1px solid #ddd}
#show-post a:hover{color:#07ACEC}
#show-post a{color:#333;font-weight:bold}
#navi-cat{padding:20px 0}
#navi-cat a{margin-right:10px;border:1px solid #ccc}
#navi-cat a,#navi-cat span{padding:10px 15px}
#navi-cat span{float:right}
#show-cat::-webkit-scrollbar{width:8px;height:8px}
#show-cat::-webkit-scrollbar-track{background-color:rgba(0,0,0,.1);border-radius:2px}
#show-cat::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:rgba(0,0,0,.6)}
#show-cat::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:2px;background-color:rgba(0,0,0,.4);transition:all 400ms ease-in-out}
@media screen and (max-width:768px){#show-cat{width:35%}#show-post{width:59%}}
@media screen and (max-width:480px){#show-cat{width:100%;margin:20px 0}#show-post{width:100%}}
</style>
<div id='show-cat'></div>
<div id='show-post'>
<script type='text/javaScript'>
var cat_home='http://blogdemo-st.blogspot.com';cat_numb=11;cat_pre='Prev';cat_nex='Next';
var cat_name;var cat_start;var cat_class;
function show_post2(a){var tt=a.feed.openSearch$totalResults.$t;dw='';dw+='<ul>';for(var i=0;i<cat_numb&&i<a.feed.entry.length;i++){var entry=a.feed.entry[i];cat_title=entry.title.$t;for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if(entry.link[j].rel=='alternate'){var cat_url=entry.link[j].href}}dw+='<li>';dw+=(cat_start+i)+'. <a href="'+cat_url+'" rel="nofollow" title="'+cat_title+'">'+cat_title+'</a>';dw+='</li>'}dw+='</ul>';dw+='<div id="navi-cat">';if(cat_start>1){dw+='<a href="" onclick="show_post(''+cat_name+'',''+(cat_start-cat_numb)+'',''+cat_class+'');return false" title="'+cat_pre+'">'+cat_pre+'</a>'}if((cat_start+cat_numb-1)<tt){dw+='<a href="" onclick="show_post(''+cat_name+'',''+(cat_start+cat_numb)+'',''+cat_class+'');return false" title="'+cat_nex+'">'+cat_nex+'</a>'}dw+='<span>'+cat_start;if(cat_start!=tt){dw+=' &ndash; '+(cat_start+i-1)}dw+=' / '+tt+'</span>';dw+='</div>';document.getElementById('show-post').innerHTML=dw+'<style type="text/css">.cat-'+cat_class+' a{background:#bbb!important;color:#fff!important}</style>'}function show_post(a,b,c){var d=document.getElementsByTagName('head')[0];e=document.createElement('script');e.type='text/javascript';e.setAttribute('src',cat_home+'/feeds/posts/default/-/'+a+'?alt=json-in-script&start-index='+b+'&max-results='+cat_numb+'&callback=show_post2');d.appendChild(e);cat_name=a;cat_start=parseInt(b),cat_class=c}function show_cat(a){var cat=a.feed.category;dw='';dw+='<ul>';for(var i=0;i<cat.length-1;i++){for(var j=i+1;j<cat.length;j++){if(cat[i].term>cat[j].term){cat_hv=cat[i].term;cat[i].term=cat[j].term;cat[j].term=cat_hv}}}for(var i=0;i<cat.length;i++){dw+='<li class="cat-'+i+'">';dw+='<a href="" onclick="show_post(''+cat[i].term+'','1',''+i+'');return false" title="';dw+=cat[i].term;dw+='">';dw+=cat[i].term;dw+='</a>';dw+='</li>'}dw+='</ul>';document.getElementById('show-cat').innerHTML=dw}document.write('<script type="text/javascript" src="'+cat_home+'/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=show_cat"></script>');
</script>
</div>
<div style='clear:both'/>
Chỉnh sửa:
Bạn chú ý tới 2 chỗ màu đỏ
thay bằng địa chỉ blog của bạn
cat_numb=11 : 11 là số bài sẽ hiển thị theo nhãn (các bài tiếp theo sẽ được phân trang đánh số thứ tự) bạn có thể thay số bài theo ý thích
Cuối cùng là xuất bản, nếu bạn nào muốn đẹp hơn có thể chỉnh sửa đôi chút ở phần CSS
Chúc bạn thành công!
Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!