Tạo trang chuyển tiếp tự động cho Blogger

Xin chào các bạn, do một số lý do về cá nhân và công việc nên mình đã ngưng hoạt động blog trong một thời gian dài. Thời gian tới đây mình sẽ tiếp tục phát triển blog của mình tích cực hơn, mong rằng các Fan của blog mình vẫn tiếp tục ủng hộ và giúp blog phát triển mạnh mẽ hơn.
Tản mạn tới kia thôi mình sẽ đi vào nội dung chính của bài viết này luôn nhé, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang chuyển tiếp tự động cho blogger/blogspot. Có thể bạn chưa hiểu để mình giải thích sau đó hướng dẫn các bạn thực hiện thủ thuật này cho blog của bạn.
Dạng chuyển tiếp tự động: khi người đọc nhấp vào một link liên kết hoặc bất cứ một URL không thuộc blog của bạn  thì sẽ dẫn ra một trang và yêu cầu người đọc có muốn xem tiếp hay không? Nếu là một Fan của vietdesigner hay sinhvienit,… thì các bạn có thể thấy trên trang của họ cũng áp dụng cái này vào trang.
Bạn có thể xem demo trực tiếp tại đây
Tạo trang chuyển tiếp tự động cho Blogger

Hướng dẫn cách làm:

Cách 1:
Bước 1: Bạn tạo một blog hoàn toàn mới bạn có thể sử dụng sub domain và trỏ vào blog mới đó để chuyên nghiệp hơn.
Ví dụ như: go.domian, ch.domian,…
Tiếp theo bạn tải Theme này mình đã thiết kế để phù hợp: tại đây Bạn chỉ cần nhấn lưu vậy là đã xong bước này.
Bước 2: Vào blog chính của bạn tìm thẻ <head> hoặc </head> và dán toàn bộ code này trong cặp thẻ đó

<script>
var redirect = 'int';
var exclude_domains = ['blogchiasethuthuatdotcom.blogspot.com', 'blogchiasethuthuat.com','www.blogchiasethuthuat.com','bp.blogspot.com',];
//<![CDATA[
var DOMAssistant=function(){var G=function(){};var C=/*@cc_on!@*/false;var F=C&&parseFloat(navigator.appVersion)<6;var B={},K={},A=true;var J={accesskey:"accessKey","class":"className",colspan:"colSpan","for":"htmlFor",maxlength:"maxLength",readonly:"readOnly",rowspan:"rowSpan",tabindex:"tabIndex",valign:"vAlign",cellspacing:"cellSpacing",cellpadding:"cellPadding"};var I={rules:/s*(,)s*/g,selector:/^(w+)?(#[wu00C0-uFFFF-_]+|(*))?((.[wu00C0-uFFFF-_]+)*)?(([w+s*(^|$|*|||~)?(=s*([wu00C0-uFFFFs-_.]+|"[^"]*"|'[^']*'))?]+)*)?(((:w+[w-]*)(((odd|even|-?d*n?((+|-)d+)?|[wu00C0-uFFFF-_.]+|"[^"]*"|'[^']*'|((w*.[wu00C0-uFFFF-_]+)*)?|([#?w+(^|$|*|||~)?=?[wu00C0-uFFFFs-_.'"]+]+)|(:w+[w-]*))))?)*)?(>|+|~)?/,id:/^#([wu00C0-uFFFF-_]+)$/,tag:/^(w+)/,relation:/^(>|+|~)$/,pseudo:/^:(w[w-]*)(((.+)))?$/,pseudos:/:(w[w-]*)((([^)]+)))?/g,attribs:/[(w+)s*(^|$|*|||~)?=?s*([wu00C0-uFFFFs-_.]+|"[^"]*"|'[^']*')?]/g,classes:/.([wu00C0-uFFFF-_]+)/g,quoted:/^["'](.*)["']$/,nth:/^((odd|even)|([1-9]d*)|((([1-9]d*)?)n([+-]d+)?)|(-(([1-9]d*)?)n+(d+)))$/};var E=function(M,L){M.push.apply(M,[].slice.apply(L));return M};if(C){E=function(N,M){if(M.slice){return N.concat(M)}var L=0,O;while((O=M[L++])){N[N.length]=O}return N}}var D=function(O,N){if(O.indexOf){return O.indexOf(N)>=0}for(var M=0,L=O.length;M<L;M++){if(O[M]===N){return true}}return false};var H=function(N,L){var M=N.parentNode;return L===document||M===L||(M!==document&&H(M,L))};return{isIE:C,camel:J,allMethods:[],publicMethods:["cssSelect","elmsByClass","elmsByAttribute","elmsByTag"],initCore:function(){this.applyMethod.call(window,"$",this.$);this.applyMethod.call(window,"$$",this.$$);window.DOMAssistant=this;if(C){G=Array}G.prototype=[];G.prototype.each=function(N){for(var M=0,L=this.length;M<L;M++){N.call(this[M])}return this};G.prototype.first=function(){return(typeof this[0]!=="undefined")?DOMAssistant.addMethodsToElm(this[0]):null};G.prototype.end=function(){return this.previousSet};this.attach(this)},addMethods:function(L,M){if(typeof this.allMethods[L]==="undefined"){this.allMethods[L]=M;this.addHTMLArrayPrototype(L,M)}},addMethodsToElm:function(M){for(var L in this.allMethods){if(typeof this.allMethods[L]!=="undefined"){this.applyMethod.call(M,L,this.allMethods[L])}}return M},applyMethod:function(M,L){if(typeof this[M]!=="function"){this[M]=L}},attach:function(N){var L=N.publicMethods;if(typeof L==="undefined"){for(var P in N){if(P!=="init"&&typeof N[P]!=="undefined"){this.addMethods(P,N[P])}}}else{if(L.constructor===Array){for(var M=0,O;(O=L[M]);M++){this.addMethods(O,N[O])}}}if(typeof N.init==="function"){N.init()}},addHTMLArrayPrototype:function(L,M){G.prototype[L]=function(){var P=new G();P.previousSet=this;var Q;for(var O=0,N=this.length;O<N;O++){Q=M.apply(this[O],arguments);if(!!Q&&Q.constructor===Array){P=E(P,Q)}else{P.push(Q)}}return P}},clearHandlers:function(){var Q=this.all||this.getElementsByTagName("*");for(var P=0,R,L;(R=Q[P++]);){if((L=R.attributes)){for(var N=0,O=L.length,M;N<O;N++){M=L[N].nodeName.toLowerCase();if(typeof R[M]==="function"){R[M]=null}}}}},setCache:function(L){A=L},$:function(){var O=arguments[0];if(arguments.length===1&&(typeof O==="object"||(typeof O==="function"&&!!O.nodeName))){return DOMAssistant.$$(O)}var Q=new G();for(var M=0,L,P;(L=arguments[M]);M++){if(typeof L==="string"){L=L.replace(/^[^#]*(#)/,"$1");if(I.id.test(L)){if((P=DOMAssistant.$$(L.substr(1),false))){Q.push(P)}}else{var N=(document.all||document.getElementsByTagName("*")).length;Q=(!document.querySelectorAll&&A&&K.rule&&K.rule===L&&K.doc===N)?K.elms:E(Q,DOMAssistant.cssSelection.call(document,L));K={rule:L,elms:Q,doc:N}}}}return Q},$$:function(Q,N){var P=(typeof Q==="object"||(typeof Q==="function"&&!!Q.nodeName))?Q:document.getElementById(Q);var O=N||true;if(typeof Q==="string"&&P&&P.id!==Q){P=null;for(var L=0,M;(M=document.all[L]);L++){if(M.id===Q){P=M;break}}}if(P&&O){DOMAssistant.addMethodsToElm(P)}return P},getSequence:function(P){var Q,O=2,M=-1,L=-1,N=I.nth.exec(P.replace(/^0n+/,"").replace(/^2n$/,"even").replace(/^2n+1$/,"odd"));if(!N){return null}if(N[2]){Q=(N[2]==="odd")?1:2;L=(Q===1)?1:0}else{if(N[3]){Q=parseInt(N[3],10);O=0;M=Q}else{if(N[4]){O=N[6]?parseInt(N[6],10):1;Q=N[7]?parseInt(N[7],10):0;while(Q<1){Q+=O}L=(Q>O)?(Q-O)%O:((Q===O)?0:Q)}else{if(N[8]){O=N[10]?parseInt(N[10],10):1;Q=M=parseInt(N[11],10);while(Q>O){Q-=O}L=(M>O)?(M-O)%O:((M===O)?0:M)}}}}return{start:Q,add:O,max:M,modVal:L}},cssByDOM:function(L){var AL=L.replace(I.rules,"$1").split(",");var AD=new G(),At=[],AI=[];var y,AU,X,T,d,Ax,N,Ak,Q,Z,M,Au,AO,O,AK;try{y=new RegExp("(?:[[^[]*]|(.*)|[^s+>~[(])+|[+>~]","g")}catch(Am){y=/[^s]+/g}function AR(i){i=i||At;for(var e=0,a=i.length;e<a;e++){i[e].added=null}}function S(){for(var e=0,a=AU.length;e<a;e++){AU[e].childElms=null}}function Aq(k,a){for(var l=0,o;(o=k[l]);l++){var n=false;for(var e=0,m;(m=a[e]);e++){if(m===o){n=true;a.splice(e,1);break}}if(n){k.splice(l--,1)}}return k}function U(e,a){return C?e[J[a.toLowerCase()]||a]:e.getAttribute(a,2)}function g(a,e){a=a?a.replace(I.quoted,"$1").replace(/./g,"."):null;switch(e){case"^":return"^"+a;case"$":return a+"$";case"*":return a;case"|":return"^"+a+"(-w+)*$";case"~":return"b"+a+"b";default:return a?"^"+a+"$":null}}function v(a,e){return F?((a==="*")?e.all:e.all.tags(a)):e.getElementsByTagName(a)}function AM(a,e){a=a||"*";e=e||document;return(e===document||e.lastModified)?B[a]||(B[a]=v(a,document)):v(a,e)}function Av(m,A5,j){AU=[];var k=A5.split("-"),r=[],AW=0,A4,AV;var l=(A4=/-of-type$/.test(A5))?"nodeName":"nodeType";function A6(A8){var A7=A4?A8.nodeName:1;while((A8=A8.previousSibling)&&A8[l]!==A7){}return A8}function q(A8){var A7=A4?A8.nodeName:1;while((A8=A8.nextSibling)&&A8[l]!==A7){}return A8}var o={first:function(A7){return !A6(A7)},last:function(A7){return !q(A7)},empty:function(A7){return !A7.childNodes.length},enabled:function(A7){return !Q.disabled&&Q.type!=="hidden"},disabled:function(A7){return Q.disabled},checked:function(A7){return Q.checked},contains:function(A7){return(Q.innerText||Q.textContent||"").indexOf(j.replace(I.quoted,"$1"))>-1},other:function(A7){return U(Q,A5)===j}};function i(A7){while((Q=m[AW++])){if(o[A7](Q)){r[r.length]=Q}}return r}var A1=k[0]||null;if(A1&&o[A1]){return i(A1)}switch(A1){case"only":var s;while((Q=m[AW++])){Z=Q.parentNode;if(Z!==s){if(!A6(Q)&&!q(Q)){r[r.length]=Q}s=Z}}break;case"nth":if(/^n$/.test(j)){r=m}else{var A3=(k[1]==="last")?["lastChild","previousSibling"]:["firstChild","nextSibling"];AK=DOMAssistant.getSequence.call(this,j);if(AK){while((Q=m[AW++])){Z=Q.parentNode;if(!Z.childElms){var A0=0,AX=Q.nodeName;AO=AK.start;O=Z[A3[0]];while(O&&(AK.max<0||AO<=AK.max)){var A2=O.nodeName;if((A4&&A2===AX)||(!A4&&O.nodeType===1)){if(++A0===AO){if(A2===AX){r[r.length]=O}AO+=AK.add}}O=O[A3[1]]}Z.childElms=true;AU[AU.length]=Z}}S()}}break;case"target":var e=document.location.hash.slice(1);if(e){while((Q=m[AW++])){if(U(Q,"name")===e||U(Q,"id")===e){r[r.length]=Q;break}}}break;case"not":if((AV=I.pseudo.exec(j))){r=Aq(m,Av(m,AV[1]?AV[1].toLowerCase():null,AV[3]||null))}else{for(var AY in I){if(I[AY].lastIndex){I[AY].lastIndex=0}}j=j.replace(I.id,"[id=$1]");var u=I.tag.exec(j);var n=I.classes.exec(j);var t=I.attribs.exec(j);var a=new RegExp(t?g(t[3],t[2]):"(^|s)"+(u?u[1]:n?n[1]:"")+"(s|$)","i");while((M=m[AW++])){Au=null;if(u&&!a.test(M.nodeName)){Au=M}else{if(n&&!a.test(M.className)){Au=M}else{if(t){var AZ=U(M,t[1]);if(!AZ||!a.test(AZ)){Au=M}}}}if(Au&&!Au.added){Au.added=true;r[r.length]=Au}}}break;default:return i("other")}return r}for(var Ao=0;(X=AL[Ao]);Ao++){if(Ao&&D(AL.slice(0,Ao),X)){continue}At=[this];T=X.match(y);for(var Al=0,V;(V=T[Al]);Al++){AI=[];if(Al>0&&I.relation.test(V)){if((d=I.relation.exec(V))){var Ar=null,AS=T[Al+1];if((Ax=I.tag.exec(AS))){Ax=Ax[1];N=new RegExp("(^|s)"+Ax+"(s|$)","i")}else{if(I.id.test(AS)){Ar=DOMAssistant.$(AS)||null}}for(var Aj=0,c;(c=At[Aj]);Aj++){switch(d[0]){case">":var AF=Ar||AM(Ax,c);for(var Ah=0,AA;(AA=AF[Ah]);Ah++){if(AA.parentNode===c){AI[AI.length]=AA}}break;case"+":while((c=c.nextSibling)&&c.nodeType!==1){}if(c){if((Ar&&Ar[0]===c)||(!Ar&&(!Ax||N.test(c.nodeName)))){AI[AI.length]=c}}break;case"~":while((c=c.nextSibling)&&!c.added){if((Ar&&Ar[0]===c)||(!Ar&&(!Ax||N.test(c.nodeName)))){c.added=true;AI[AI.length]=c}}break}}At=AI;AR();V=T[++Al];if(/^w+$/.test(V)||I.id.test(V)){continue}At.skipTag=true}}var Aw=I.selector.exec(V);var AH={tag:(!Aw[1]||Aw[3]==="*")?"*":Aw[1],id:(Aw[3]!=="*")?Aw[2]:null,allClasses:Aw[4],allAttr:Aw[6],allPseudos:Aw[11]};if(AH.id){var f=0,Ap=document.getElementById(AH.id.replace(/#/,""));if(Ap){while(At[f]&&!H(Ap,At[f])){f++}AI=(f<At.length)?[Ap]:[]}At=AI}else{if(AH.tag&&!At.skipTag){if(Al===0&&!AI.length&&At.length===1){At=AI=E([],AM(AH.tag,At[0]))}else{for(var Ag=0,AP=At.length,AB,Ay;Ag<AP;Ag++){AB=AM(AH.tag,At[Ag]);for(var Ad=0;(Ay=AB[Ad]);Ad++){if(!Ay.added){Ay.added=true;AI[AI.length]=Ay}}}At=AI;AR()}}}if(!AI.length){break}At.skipTag=false;if(AH.allClasses){var Ac=0,Ae=[],Y=AH.allClasses.split(".").slice(1);while((Ak=At[Ac++])){var Ai=true,Az=Ak.className;if(Az&&Az.length){Az=Az.split(" ");for(var Aa=0,Ab=Y.length;Aa<Ab;Aa++){if(!D(Az,Y[Aa])){Ai=false;break}}if(Ai){Ae[Ae.length]=Ak}}}At=AI=Ae}if(AH.allAttr){var w=0,AE=[],Af=[],AJ=AH.allAttr.match(/[[^]]+]/g);for(var z=0,P=AJ.length,x,AQ;z<P;z++){I.attribs.lastIndex=0;x=I.attribs.exec(AJ[z]);AQ=g(x[3],x[2]||null);AE[z]=[(AQ?new RegExp(AQ):null),x[1]]}while((Ak=AI[w++])){for(var p=0,AG=AE.length;p<AG;p++){var R=true,AC=AE[p][0],An=U(Ak,AE[p][1]);if(!AC&&An===true){continue}if((!AC&&(!An||typeof An!=="string"||!An.length))||(!!AC&&!AC.test(An))){R=false;break}}if(R){Af[Af.length]=Ak}}At=AI=Af}if(AH.allPseudos){var W=AH.allPseudos.match(I.pseudos);for(var h=0,As=W.length;h<As;h++){I.pseudos.lastIndex=0;var AT=I.pseudos.exec(W[h]);var b=AT[1]?AT[1].toLowerCase():null;var AN=AT[3]||null;AI=Av(AI,b,AN);AR(AI)}At=AI}}AD=E(AD,At)}return AD},cssByXpath:function(M){var N={xhtml:"http://www.w3.org/1999/xhtml"};var O=(document.documentElement.namespaceURI===N.xhtml)?"xhtml:":"";var L=function P(Q){return N[Q]||null};DOMAssistant.cssByXpath=function(l){if(/:checked/.test(l)){return DOMAssistant.cssByDOM.call(this,l)}var X=l.replace(I.rules,"$1").split(",");var W=new G();var p,r,f,U,V,Z;var q=new RegExp("(?:[[^[]*]|(.*)|[^s+>~[(])+|[+>~]","g");function h(i,t,k,j){j=j?j.replace(I.quoted,"$1"):j;switch(k){case"^":return"starts-with(@"+t+', "'+j+'")';case"$":return"substring(@"+t+", (string-length(@"+t+") - "+(j.length-1)+"), "+j.length+') = "'+j+'"';case"*":return'contains(concat(" ", @'+t+', " "), "'+j+'")';case"|":return"(@"+t+'="'+j+'" or starts-with(@'+t+', "'+j+'-"))';case"~":return'contains(concat(" ", @'+t+', " "), " '+j+' ")';default:return"@"+t+(j?'="'+j+'"':"")}}function T(i,t,k,j){return"["+h(i,t,k,j)+"]"}function n(y,x,k){y=/-child$/.test(x)?"*":y;var t="",v=x.split("-"),u;switch(v[0]){case"nth":if(!/^n$/.test(k)){var j=((v[1]==="last")?"(count(following-sibling::":"(count(preceding-sibling::")+y+") + 1)";if((Z=DOMAssistant.getSequence.call(this,k))){t=(Z.start===Z.max)?j+" = "+Z.start:j+" mod "+Z.add+" = "+Z.modVal+((Z.start>1)?" and "+j+" >= "+Z.start:"")+((Z.max>0)?" and "+j+" <= "+Z.max:"")}}break;case"not":var w=(u=I.pseudo.exec(k))?n(y,u[1]?u[1].toLowerCase():null,u[3]||null):k.replace(I.id,"[id=$1]").replace(I.tag,"self::$1").replace(I.classes,'contains(concat(" ", @class, " "), " $1 ")').replace(I.attribs,h);t="not("+w+")";break;case"first":return"not(preceding-sibling::"+y+")";case"last":return"not(following-sibling::"+y+")";case"only":return"not(preceding-sibling::"+y+" or following-sibling::"+y+")";case"empty":return"count(child::*) = 0 and string-length(text()) = 0";case"contains":return'contains(., "'+k.replace(I.quoted,"$1")+'")';case"enabled":return'not(@disabled) and not(@type="hidden")';case"disabled":return"@disabled";case"target":var i=document.location.hash.slice(1);return'@name="'+i+'" or @id="'+i+'"';default:return"@"+x+'="'+k+'"'}return t}for(var m=0;(p=X[m]);m++){if(m&&D(X.slice(0,m),p)){continue}r=p.match(q);f=".";for(var g=0,o=r.length;g<o;g++){U=I.selector.exec(r[g]);V={tag:O+((!U[1]||U[3]==="*")?"*":U[1]),id:(U[3]!=="*")?U[2]:null,allClasses:U[4],allAttr:U[6],allPseudos:U[11],tagRelation:U[23]};if(V.tagRelation){var a={">":"/child::","+":"/following-sibling::*[1]/self::","~":"/following-sibling::"};f+=a[V.tagRelation]||""}else{f+=(g>0&&I.relation.test(r[g-1]))?V.tag:("/descendant::"+V.tag)}if(V.id){f+='[@id = "'+V.id.replace(/^#/,"")+'"]'}if(V.allClasses){f+=V.allClasses.replace(I.classes,'[contains(concat(" ", @class, " "), " $1 ")]')}if(V.allAttr){f+=V.allAttr.replace(I.attribs,T)}if(V.allPseudos){var Y=V.allPseudos.match(I.pseudos);for(var e=0,R=Y.length;e<R;e++){I.pseudos.lastIndex=0;var S=I.pseudos.exec(Y[e]);var s=S[1]?S[1].toLowerCase():null;var Q=S[3]||null;var b=n(V.tag,s,Q);if(b.length){f+="["+b+"]"}}}}var d=document.evaluate(f,this,L,0,null),c;while((c=d.iterateNext())){W.push(c)}}return W};return DOMAssistant.cssByXpath.call(this,M)},cssSelection:function(M){DOMAssistant.cssSelection=document.evaluate?DOMAssistant.cssByXpath:DOMAssistant.cssByDOM;if(document.querySelectorAll){var L=DOMAssistant.cssSelection;DOMAssistant.cssSelection=function(N){try{var P=new G();return E(P,this.querySelectorAll(N))}catch(O){return L.call(this,N)}}}return DOMAssistant.cssSelection.call(this,M)},cssSelect:function(L){return DOMAssistant.cssSelection.call(this,L)},elmsByClass:function(N,L){var M=(L||"")+"."+N;return DOMAssistant.cssSelection.call(this,M)},elmsByAttribute:function(M,N,L,P){var O=(L||"")+"["+M+((N&&N!=="*")?((P||"")+"="+N+"]"):"]");return DOMAssistant.cssSelection.call(this,O)},elmsByTag:function(L){return DOMAssistant.cssSelection.call(this,L)}}}();DOMAssistant.initCore();DOMAssistant.AJAX=function(){var globalXMLHttp=null;var readyState=0;var status=-1;var statusText="";var requestPool=[];var createAjaxObj=function(url,method,callback,addToContent){var params=null;if(/POST/i.test(method)){url=url.split("?");params=url[1];url=url[0]}return{url:url,method:method,callback:callback,params:params,headers:{},responseType:"text",addToContent:addToContent||false}};var inProgress=function(xhr){return(!!xhr&&xhr.readyState>=1&&xhr.readyState<=3)};return{publicMethods:["ajax","get","post","load"],initRequest:function(){var XMLHttp=null;if(!!window.XMLHttpRequest){XMLHttp=new XMLHttpRequest();DOMAssistant.AJAX.initRequest=function(){return requestPool.length?requestPool.pop():new XMLHttpRequest()}}else{if(!!window.ActiveXObject){var XMLHttpMS=["Msxml2.XMLHTTP.6.0","Msxml2.XMLHTTP.3.0","Msxml2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"];for(var i=0;i<XMLHttpMS.length;i++){try{XMLHttp=new window.ActiveXObject(XMLHttpMS[i]);DOMAssistant.AJAX.initRequest=function(){return requestPool.length?requestPool.pop():new window.ActiveXObject(XMLHttpMS[i])};break}catch(e){XMLHttp=null}}}}return XMLHttp},ajax:function(ajaxObj){if(!ajaxObj.noParse&&ajaxObj.url&&/?/.test(ajaxObj.url)&&ajaxObj.method&&/POST/i.test(ajaxObj.method)){var url=ajaxObj.url.split("?");ajaxObj.url=url[0];ajaxObj.params=url[1]+((url[1].length>0&&ajaxObj.params)?("&"+ajaxObj.params):"")}return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},get:function(url,callback,addToContent){var ajaxObj=createAjaxObj(url,"GET",callback,addToContent);return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},post:function(url,callback){var ajaxObj=createAjaxObj(url,"POST",callback);return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},load:function(url,addToContent){DOMAssistant.AJAX.get.call(this,url,DOMAssistant.AJAX.replaceWithAJAXContent,addToContent)},makeCall:function(ajaxObj){var XMLHttp=DOMAssistant.AJAX.initRequest();if(XMLHttp){globalXMLHttp=XMLHttp;(function(elm){var url=ajaxObj.url,method=ajaxObj.method||"GET",callback=ajaxObj.callback,params=ajaxObj.params,headers=ajaxObj.headers,responseType=ajaxObj.responseType||"text",addToContent=ajaxObj.addToContent,timeout=ajaxObj.timeout||null,ex=ajaxObj.exception,timeoutId=null;XMLHttp.open(method,url,true);XMLHttp.setRequestHeader("AJAX","true");XMLHttp.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");if(method==="POST"){var contentLength=params?params.length:0;XMLHttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");XMLHttp.setRequestHeader("Content-length",contentLength);if(XMLHttp.overrideMimeType){XMLHttp.setRequestHeader("Connection","close")}}if(responseType==="json"){XMLHttp.setRequestHeader("Accept","application/json, text/javascript, */*")}for(var i in headers){if(typeof i==="string"){XMLHttp.setRequestHeader(i,headers[i])}}if(typeof callback==="function"){XMLHttp.onreadystatechange=function(){try{if(XMLHttp.readyState===4){window.clearTimeout(timeoutId);status=XMLHttp.status;statusText=XMLHttp.statusText;readyState=4;if(!status||status!==200){throw new Error(statusText)}var response=/xml/i.test(responseType)?XMLHttp.responseXML:XMLHttp.responseText;if(/json/i.test(responseType)){response=(typeof JSON==="object"&&typeof JSON.parse==="function")?JSON.parse(response):eval("("+response+")")}globalXMLHttp=null;XMLHttp.onreadystatechange=function(){};requestPool.push(XMLHttp);callback.call(elm,response,addToContent)}}catch(e){globalXMLHttp=XMLHttp=null;if(typeof ex==="function"){ex.call(elm,e);ex=null}}}}XMLHttp.send(params);if(timeout){timeoutId=window.setTimeout(function(){if(inProgress(XMLHttp)){XMLHttp.abort();if(typeof ex==="function"){readyState=0;status=408;statusText="Request timeout";globalXMLHttp=XMLHttp=null;ex.call(elm,new Error(statusText));ex=null}}},timeout)}})(this)}return this},replaceWithAJAXContent:function(content,add){if(add){this.innerHTML+=content}else{DOMAssistant.clearHandlers.apply(this);this.innerHTML=content}},getReadyState:function(){return(globalXMLHttp&&typeof globalXMLHttp.readyState!=="undefined")?globalXMLHttp.readyState:readyState},getStatus:function(){return status},getStatusText:function(){return statusText}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.AJAX);DOMAssistant.CSS=function(){return{addClass:function(B){if(!DOMAssistant.CSS.hasClass.call(this,B)){var A=this.className;this.className=A+(A.length?" ":"")+B}return this},removeClass:function(A){return DOMAssistant.CSS.replaceClass.call(this,A)},replaceClass:function(B,C){var A=new RegExp(("(^|s)"+B+"(s|$)"),"i");this.className=this.className.replace(A,function(D,G,F){var E=C?(G+C+F):"";if(/^s+.*s+$/.test(D)){E=D.replace(/(s+).+/,"$1")}return E}).replace(/^s+|s+$/g,"");return this},hasClass:function(A){return new RegExp(("(^|s)"+A+"(s|$)"),"i").test(this.className)},setStyle:function(C,D){if(this.filters&&(typeof C==="string"?/opacity/i.test(C):C.opacity)){this.style.filter="alpha(opacity="+(D||C.opacity||1)*100+")"}if(typeof this.style.cssText!=="undefined"){var A=this.style.cssText;if(typeof C==="object"){for(var B in C){if(typeof B==="string"){A+=";"+B+":"+C[B]}}}else{A+=";"+C+":"+D}this.style.cssText=A}return this},getStyle:function(A){var C="";A=A.toLowerCase();if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle){C=document.defaultView.getComputedStyle(this,"").getPropertyValue(A)}else{if(this.currentStyle){if(this.filters&&/^opacity$/.test(A)){var B=this.filters["DXImageTransform.Microsoft.Alpha"]||this.filters.alpha||{};C=(B.opacity||100)/100}else{A=A.replace(/^float$/,"styleFloat").replace(/-(w)/g,function(D,E){return E.toUpperCase()});C=this.currentStyle[A]}if(C==="auto"&&/^(width|height)$/.test(A)&&this.currentStyle.display!=="none"){C=this["offset"+A.charAt(0).toUpperCase()+A.substr(1)]+"px"}}}return C}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.CSS);DOMAssistant.Content=function(){var A=DOMAssistant.$;return{init:function(){DOMAssistant.setCache(false)},prev:function(){var B=this;while((B=B.previousSibling)&&B.nodeType!==1){}return A(B)},next:function(){var B=this;while((B=B.nextSibling)&&B.nodeType!==1){}return A(B)},create:function(D,C,B,E){var F=A(document.createElement(D));if(C){F=F.setAttributes(C)}if(typeof E!=="undefined"){F.addContent(E)}if(B){DOMAssistant.Content.addContent.call(this,F)}return F},setAttributes:function(B){if(DOMAssistant.isIE){var C=function(G,E,F){var D=E.toLowerCase();switch(D){case"name":case"type":return document.createElement(G.outerHTML.replace(new RegExp(D+"=[a-zA-Z]+")," ").replace(">"," "+D+"="+F+">"));case"style":G.style.cssText=F;return G;default:G[DOMAssistant.camel[D]||E]=F;return G}};DOMAssistant.Content.setAttributes=function(D){var H=this;var G=this.parentNode;for(var F in D){if(typeof D[F]==="string"||typeof D[F]==="number"){var E=C(H,F,D[F]);if(G&&/(name|type)/i.test(F)){if(H.innerHTML){E.innerHTML=H.innerHTML}G.replaceChild(E,H)}H=E}}return A(H)}}else{DOMAssistant.Content.setAttributes=function(D){for(var E in D){if(/class/i.test(E)){this.className=D[E]}else{this.setAttribute(E,D[E])}}return this}}return DOMAssistant.Content.setAttributes.call(this,B)},addContent:function(C){var B=typeof C;if(B==="string"||B==="number"){this.innerHTML+=C}else{if(B==="object"||(B==="function"&&!!C.nodeName)){this.appendChild(C)}}return this},replaceContent:function(B){DOMAssistant.clearHandlers.apply(this);this.innerHTML="";return DOMAssistant.Content.addContent.call(this,B)},replace:function(G,B){var F=typeof G;if(F==="string"||F==="number"){var E=this.parentNode;var D=A(E).create("div",null,false,G);for(var C=D.childNodes.length-1;C>=0;C--){E.insertBefore(D.childNodes[C],this.nextSibling)}G=this.nextSibling;E.removeChild(this)}else{if(F==="object"||(F==="function"&&!!G.nodeName)){this.parentNode.replaceChild(G,this)}}return B?G:this},remove:function(){this.parentNode.removeChild(this);return null}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.Content);DOMAssistant.Events=function(){var A=1;return{publicMethods:["triggerEvent","addEvent","removeEvent","preventDefault","cancelBubble"],init:function(){window.addEvent=this.addEvent;window.removeEvent=this.removeEvent;DOMAssistant.preventDefault=this.preventDefault;DOMAssistant.cancelBubble=this.cancelBubble},triggerEvent:function(C,F){if(this.events&&this.events[C]){var E={type:C,target:F||this,currentTarget:this,bubbles:false,cancelable:false,preventDefault:function(){},stopPropagation:function(){},timeStamp:+new Date()};for(var D=0,B=this.events[C].length;D<B;D++){this.events[C][D].call(this,E)}}else{if(typeof this["on"+C]==="function"){this["on"+C].call(this,E)}}return this},addEvent:function(B,D){if(/^DOM/.test(B)){if(this.addEventListener){this.addEventListener(B,D,false)}}else{if(!this.uniqueHandlerId){this.uniqueHandlerId=A++}if(!(D.attachedElements&&D.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId])){if(!this.events){this.events={}}if(!this.events[B]){this.events[B]=[];var C=this["on"+B];if(C){this.events[B].push(C)}}this.events[B].push(D);this["on"+B]=DOMAssistant.Events.handleEvent;if(typeof this.window==="object"){this.window["on"+B]=DOMAssistant.Events.handleEvent}if(!D.attachedElements){D.attachedElements={}}D.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId]=true}}return this},handleEvent:function(B){var G=B||event;var H=G.target||G.srcElement||document;while(H.nodeType!==1&&H.parentNode){H=H.parentNode}G.eventTarget=H;var C=this.events[G.type].slice(0),F,E;if((F=C.length)){for(var D=0;D<F;D++){if(typeof C[D]==="function"){E=C[D].call(this,G)}}return E}},removeEvent:function(B,F){if(this.events&&this.events[B]){var C=this.events[B];for(var E,D=C.length-1;D>=0;D--){E=F||C[D];if(C[D]===E){delete C[D];C.splice(D,1);if(E.attachedElements){E.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId]=null}}}}else{if(this["on"+B]&&!F){this["on"+B]=null}}return this},preventDefault:function(B){if(B&&B.preventDefault){DOMAssistant.Events.preventDefault=function(C){C.preventDefault()}}else{DOMAssistant.Events.preventDefault=function(C){event.returnValue=false}}return DOMAssistant.Events.preventDefault(B)},cancelBubble:function(B){if(B&&B.stopPropagation){DOMAssistant.Events.cancelBubble=function(C){C.stopPropagation()}}else{DOMAssistant.Events.cancelBubble=function(C){event.cancelBubble=true}}return DOMAssistant.Events.cancelBubble(B)}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.Events);DOMAssistant.DOMLoad=function(){var DOMLoaded=false;var DOMLoadTimer=null;var functionsToCall=[];var addedStrings={};var errorHandling=null;var execFunctions=function(){for(var i=0,il=functionsToCall.length;i<il;i++){try{functionsToCall[i]()}catch(e){if(errorHandling&&typeof errorHandling==="function"){errorHandling(e)}}}functionsToCall=[]};var DOMHasLoaded=function(){if(DOMLoaded){return}DOMLoaded=true;execFunctions()};
/*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id="&quot;ieScriptLoad&quot;" defer="defer" src="&quot;//:&quot;" ></script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/
if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;
if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {
  var redirect = 'int';
}
var url;
function checkLinks() {
  if (typeof(domains) == "object") {
    DOMAssistant.$("body a").each(function () {   
      if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {     
        if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("blogchiasethuthuat.com") != 7) {
          if (redirect == 'int') {
            url = "http://go.blogchiasethuthuat.com/?url="+DOMAssistant.$(this).href;
          } else {
            url = "http://go.blogchiasethuthuat.com/?url="+DOMAssistant.$(this).href;
          }
          DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
        }       
      }
    });
  } else if (typeof(exclude_domains) == "object") {
    DOMAssistant.$("body a").each(function () {  
      if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {           
        if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("blogchiasethuthuat.com") != 7) {               
          if (redirect == 'int') {
            url = "http://go.blogchiasethuthuat.com/?url="+DOMAssistant.$(this).href;
          } else {
            url = "http://go.blogchiasethuthuat.com/?url="+DOMAssistant.$(this).href;
          }
          DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});         
        }
      }
    });
  }
}
function in_object(obj, val) {
 for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {  
    var re = new RegExp(obj[i],"i");    
    if(val.search(re) >0) {
      return true;
 }
 }
 return false;
}
DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);
//]]>
</script>

Chỉnh sửa các link màu đỏ là link thuộc blog của bạn và không hiển thị khi nhâp các liên kết trong trang.
Các link màu xanh: Thay thế bằng link ở bước 1 bạn đã tạo.
Cuối cùng lưu trang lại là xong.
Cách 2:
Bước 1: Bạn sử dụng luôn trên một blog mà không phải tạo bất cứ một blog mới nào như cách 1. Sử dụng một trang mới mà blogger cung cấp cho bạn.
Nhấp vào phần TRANG và tạo một TRANG MỚI

Tạo trang chuyển tiếp tự động cho Blogger

Sau đó dán toàn bộ code sau vào trang và nhấn  xuất bản

<style>
.blogchiasethuthuat-redirect{margin: 20px 0 0 0;text-align:center;width:100%}
.url-redirect{display:none}
.row{text-align: center;max-width: 1100px;margin: auto;}
#blogchiasethuthuat-redirect input{border-radius:5px;outline:0;border:0;background:#222;color:#fff;padding:10px 30px;cursor:pointer;font-size:15px;font-family:Tahoma;font-weight:400;transition:.4s;display:inline-block;margin:20px auto}
.noty-redirect-lolnhe{margin:auto;font-size:16px;font-family:serif;font-weight:400;text-align:center;color:#111;line-height:1.65}
#blogchiasethuthuat-redirect{text-align: center;max-width: 1100px;margin: auto;}
#ads-top{margin:20px 0}
#all-ads{margin:auto}
#ads-left,#ads-right{display: inline-block;}
#ads-right{margin-left: 10px;}
#ads-left{margin-right: 10px;}
</style>
<script type='text/javascript'>
      //<![CDATA[
      shortcut = {
        all_shortcuts: {},
        add: function(a, b, c) {
          var d = {
            type: "keydown",
            propagate: !1,
            disable_in_input: !1,
            target: document,
            keycode: !1
          };
          if (c)
            for (var e in d) "undefined" == typeof c[e] && (c[e] = d[e]);
          else c = d;
          d = c.target, "string" == typeof c.target && (d = document.getElementById(c.target)), a = a.toLowerCase(), e = function(d) {
            d = d || window.event;
            if (c.disable_in_input) {
              var e;
              d.target ? e = d.target : d.srcElement && (e = d.srcElement), 3 == e.nodeType && (e = e.parentNode);
              if ("INPUT" == e.tagName || "TEXTAREA" == e.tagName) return
            }
            d.keyCode ? code = d.keyCode : d.which && (code = d.which), e = String.fromCharCode(code).toLowerCase(), 188 == code && (e = ","), 190 == code && (e = ".");
            var f = a.split("+"),
              g = 0,
              h = {
                "`": "~",
                1: "!",
                2: "@",
                3: "#",
                4: "$",
                5: "%",
                6: "^",
                7: "&",
                8: "*",
                9: "(",
                0: ")",
                "-": "_",
                "=": "+",
                ";": ":",
                "'": '"',
                ",": "<",
                ".": ">",
                "/": "?",
                "": "|"
              },
              i = {
                esc: 27,
                escape: 27,
                tab: 9,
                space: 32,
                "return": 13,
                enter: 13,
                backspace: 8,
                scrolllock: 145,
                scroll_lock: 145,
                scroll: 145,
                capslock: 20,
                caps_lock: 20,
                caps: 20,
                numlock: 144,
                num_lock: 144,
                num: 144,
                pause: 19,
                "break": 19,
                insert: 45,
                home: 36,
                "delete": 46,
                end: 35,
                pageup: 33,
                page_up: 33,
                pu: 33,
                pagedown: 34,
                page_down: 34,
                pd: 34,
                left: 37,
                up: 38,
                right: 39,
                down: 40,
                f1: 112,
                f2: 113,
                f3: 114,
                f4: 115,
                f5: 116,
                f6: 117,
                f7: 118,
                f8: 119,
                f9: 120,
                f10: 121,
                f11: 122,
                f12: 123
              },
              j = !1,
              l = !1,
              m = !1,
              n = !1,
              o = !1,
              p = !1,
              q = !1,
              r = !1;
            d.ctrlKey && (n = !0), d.shiftKey && (l = !0), d.altKey && (p = !0), d.metaKey && (r = !0);
            for (var s = 0; k = f[s], s < f.length; s++) "ctrl" == k || "control" == k ? (g++, m = !0) : "shift" == k ? (g++, j = !0) : "alt" == k ? (g++, o = !0) : "meta" == k ? (g++, q = !0) : 1 < k.length ? i[k] == code && g++ : c.keycode ? c.keycode == code && g++ : e == k ? g++ : h[e] && d.shiftKey && (e = h[e], e == k && g++);
            if (g == f.length && n == m && l == j && p == o && r == q && (b(d), !c.propagate)) return d.cancelBubble = !0, d.returnValue = !1, d.stopPropagation && (d.stopPropagation(), d.preventDefault()), !1
          }, this.all_shortcuts[a] = {
            callback: e,
            target: d,
            event: c.type
          }, d.addEventListener ? d.addEventListener(c.type, e, !1) : d.attachEvent ? d.attachEvent("on" + c.type, e) : d["on" + c.type] = e
        },
        remove: function(a) {
          var a = a.toLowerCase(),
            b = this.all_shortcuts[a];
          delete this.all_shortcuts[a];
          if (b) {
            var a = b.event,
              c = b.target,
              b = b.callback;
            c.detachEvent ? c.detachEvent("on" + a, b) : c.removeEventListener ? c.removeEventListener(a, b, !1) : c["on" + a] = !1
          }
        }
      }, shortcut.add("Ctrl+U", function() {
        top.location.href = "//blogchiasethuthuat.com"
      }), shortcut.add("F12", function() {
        top.location.href = "//blogchiasethuthuat.com"
      }), shortcut.add("Ctrl+Shift+I", function() {
        top.location.href = "//blogchiasethuthuat.com"
      }), shortcut.add("Ctrl+S", function() {
        top.location.href = "//blogchiasethuthuat.com"
      }), shortcut.add("Ctrl+Shift+C", function() {
        top.location.href = "http://blogchiasethuthuat.com"
      }); String.prototype.GetValue = function(t) {
        var e = new RegExp("(^|&)" + t + "=([^&]*)(&|$)"),
          n = this.substr(this.indexOf("?") + 1).match(e);
        return null != n ? unescape(n[2]) : null
      };
      var str = location.href;
      //]]>
      </script>
<!-- ADS -->
<div class='row'>
<div id='ads-top'></div>
<div class='clear'/>
<div id='blogchiasethuthuat-redirect'>
<div class='blogchiasethuthuat-redirect'>
<div id='header'>
<div class='top'>
<div class='noty-redirect-lolnhe'><b>Liên kết này không thuộc blogchiasethuthuat.com</b>, Nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục chuyển sang trang này thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang.
<br/><b>This URL is not belong to blogchiasethuthuat.com</b>, if you want to continue, please click bellow button to redirect to.</div>
<span class='url-redirect'><script type='text/javascript'>document.write(str.GetValue(&quot;url&quot;)); </script></span>
</div>
</div>
<div id='main'>
<form name='loading'>
<div style='display:inline'>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
document.write("<input style="margin-right:5px;text-align:center" type="button" onclick="location.href='"+str.GetValue("url")+"'""+" value="Click vào đây để tiếp tục"");//]]></script>
</div>
</form>
</div></div></div>
<div class='clear'/>
<!-- ADS -->
<div id='all-ads'>
<div id='ads-left'></div>
<div id='ads-right'></div>
</div>
</div>
<div class='clear'/>

Bước 2: Áp dụng tương tự như bước 2 ở cách 1.

Kết luận:

Vậy với thủ thuật này sẽ làm cho blog bạn trở nên chuyên nghiệp hơn và có thể giữ chân người đọc trên trang của bạn. Và đặc biệt mình đã tối ưu các vị trí để đặt quảng cáo tăng thêm được thu nhập 😀

Chúc bạn thành công và đừng quên click quảng cáo để ủng hộ mình nhé.

Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

2 thoughts on “Tạo trang chuyển tiếp tự động cho Blogger

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!

%d bloggers like this: