Template rút gọn để rip hoặc thiết kế template blogspot

Thay vì làm một template trắng tinh bạn có thể sử dụng mẫu template được rút gọn đơn giản dưới đây cho những bạn yêu thích blogspot, dùng để r.i.p hoặc thiết kế một mẫu mới theo ý thích của bản thân.
Template rút gọn để rip hoặc thiết kế template blogspot

Bạn có thể chỉnh sửa thêm bớt để có một mẫu theo ý thích nhé ?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 <head>
  <title>
   <data:blog.pageTitle/>
  </title>
  &lt;style&gt;&lt;!--/*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
 </head>
 <body>
  <div id='outer-wrapper'>
   <b:section class='header' id='header'/>
   <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
    <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
     <b:includable id='nextprev'/>
     <b:includable id='shareButtons'/>
     <b:includable id='backlinks'/>
     <b:includable id='post'/>
     <b:includable id='status-message'/>
     <b:includable id='comment-form'/>
     <b:includable id='backlinkDeleteIcon'/>
     <b:includable id='postQuickEdit'/>
     <b:includable id='main' var='top'>
      <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
       <h1 class='title'>
        <data:title/>
       </h1>
       <div class='blog-posts hfeed homepage'>
        <b:include name='posts'/>
       </div>
      <b:else/>
       <div class='blog-posts hfeed'>
        <b:include name='posts'/>
       </div>
      </b:if>
      <!-- feed links -->
      <b:include name='feedLinks'/>
     </b:includable>
     <b:includable id='posts'>
      <!-- posts -->
      <b:loop values='data:posts' var='post'>
       <div class='post hentry'>
        <a expr:name='data:post.id'/>
        <b:if cond='data:post.title'>
         <h2 class='post-title entry-title'>
          <a expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><data:post.title/></a>
         </h2>
        </b:if>
        <div class='post-body entry-content'>
         <data:post.body/>
        </div>
        <div class='post-footer'>
         <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
          <span class='post-timestamp'>
           <abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'>
            <data:post.timestamp/>
           </abbr>
          </span>
         </div>
         <b:if cond='data:post.labels'>
          <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
           <span class='post-labels'>
            <data:postLabelsLabel/>
            <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
             <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
            </b:loop>
           </span>
          </div>
         </b:if>
        </div>
       </div>
      </b:loop>
     </b:includable>
     <b:includable id='commentDeleteIcon'/>
     <b:includable id='feedLinks'>
      <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
       <!-- Blog feed links -->
       <b:if cond='data:feedLinks'>
        <div class='blog-feeds'>
         <data:feedLinksMsg/>
         <b:loop values='data:feedLinks' var='f'>
          <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'>
          <data:f.name/>(<data:f.feedType/>)</a>
         </b:loop>
        </div>
       </b:if>
      </b:if>
     </b:includable>
     <b:includable id='feedLinksBody'/>
     <b:includable id='comments'/>
    </b:widget>
   </b:section>
  </div>
 </body>
</html>
Loading...

Quang Trường

Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.

3 thoughts on “Template rút gọn để rip hoặc thiết kế template blogspot

Cùng tham gia bình luận bài viết nhé!

%d bloggers like this: